Kalisz, ul. Widok 47 A +48 516-626-512 kontakt@lidermedical.pl
Kalisz, ul. Widok 47 A +48 516-626-512 kontakt@lidermedical.pl
Obszar działalności
Cały kraj
Rodzaj działalności
Edukacja
Rodzaj kursów
Ratownictwa Medyczne i Ochrona Zdrowia

Standardy Ochrony Małoletnich

 Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2024
Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego LIDERMEDICAL z dnia 15.01.2024 r.

Standardy Ochrony Małoletnich w Centrum Szkoleniowym Ratownictwa Medycznego LIDERMEDICAL

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304) oraz art. 7 pkt. 6
ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) Właściciel Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego LIDERMEDICAL z dniem 15.02.2024 r. wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich” (zwane dalej „Standardami”), których podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom placówki, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie
działań w ich jak najlepszym interesie.

STANDARD I

Placówka opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich,
które określają:
1) Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu;
2) Procedury reagowania na krzywdzenie;
3) Procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze działania
pomocowe;
4) Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia;
5) Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni, w tym zachowania niedozwolone;
6) Zasady bezpiecznych relacji małoletni – małoletni, w tym zachowania niedozwolone;
7) Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu;
8) Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie, w tym
ochrony wizerunku i danych osobowych;
9) Zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

STANDARD II

Placówka stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, regularnie szkoli personel ze
Standardów.

STANDARD III

Placówka  wdrożyła i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie, komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego
i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi placówki udostępnione są
dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

STANDARD IV

Placówka co najmniej raz na 2 lata monitoruje i w razie konieczności ewaluuje zapisy standardów, konsultując się z personelem, uczniami i rodzicami, opiekunami prawnymi oraz je aktualizuje.

                                               Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

1. Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:
1) zwrócenie uwagi personelu placówki , rodziców (opiekunów prawnych) i podmiotów
współpracujących na konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich uczniów przed krzywdzeniem;
2) określenie zakresu obowiązków pracowników placówki w działaniach podejmowanych na rzecz
ochrony uczniów przed krzywdzeniem;
3) wypracowanie adekwatnej procedury do wykorzystania podczas interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich;
4) wprowadzenie wzmożonej działalności profilaktyczno – wychowawczej w zakresie zapewnienia ochrony młodzieży przed przemocą.
2. Personel placówki w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, monitoruje sytuację i dobrostan dziecka oraz stosuje zasady określone w standardach.
3. Niedopuszczalne jest stosowanie przez personel wobec dziecka jakiejkolwiek formy przemocy.
4. Ze standardami zapoznawany jest cały personel placówki, a także uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni), zgodnie z procedurami określonymi w treści standardów.
5. Właściciel placówki przyjmuje na siebie obowiązek  za monitorowanie realizacji Standardów, reagowanie na sygnały ich naruszenia, ewaluowanie i modyfikowanie zapisów Standardów i prowadzenie rejestru
interwencji i zgłoszeń.
6. Za monitoring bezpieczeństwa urządzeń teleinformatycznych z dostępem do Internetu, odpowiada właściciel placki.
Ilekroć w Standardach Ochrony Małoletnich jest mowa o:
1) Standardach – należy przez to rozumieć Standardy Ochrony Małoletnich w Centrum Szkoleniowym Ratownictwa Medycznego LIDERMEDICAL
2) PLACÓWCE –Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego
3) WŁAŚCICIEL – należy przez to rozumieć Przemysław Krawczyk osoba zarządzająca placówką
4) małoletnim – należy przez to rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła związku
małżeńskiego;
5) personel – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w placówce, wolontariuszy, praktykantów, osoby, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne;
6) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówce na podstawie ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono bezpośrednią opiekę ucznia;
8) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów ucznia oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
9) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów biorących udział w zajęciach prowadzonych przez placówkę
10) krzywdzeniu – należy przez to rozumieć każde zamierzone lub niezamierzone działanie, lub
zaniechanie działania jednostki, instytucji, lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania, lub bezczynności, które naruszają równe prawa i swobody dziecka i/lub zakłócają ich optymalny rozwój.
Wyróżnia się następujące formy krzywdzenia:
• przemoc fizyczna – przemoc, w wyniku której małoletni doznaje faktycznej fizycznej krzywdy
lub jest nią potencjalnie zagrożony. Krzywda ta następuje w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony rodzica lub innej osoby odpowiedzialnej za małoletniego, lub ze strony
osoby, której małoletni ufa, bądź która ma nad nim władzę. Przemoc fizyczna wobec małoletniego może być czynnością powtarzalną lub jednorazową;
• przemoc psychiczna – to przewlekła, nie fizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy małoletnim
a opiekunem, obejmująca zarówno działania jak i zaniechania. Zaliczamy do niej m.in.: niedostępność emocjonalną, zaniedbywanie emocjonalne, relację z małoletnim opartą na wrogości, obwinianiu, oczernianiu, odrzucaniu, nieodpowiednie rozwojowo lub niekonsekwentne
interakcje z małoletnim, niedostrzeganie lub nieuznawanie indywidualności małoletniego i
granic psychicznych pomiędzy rodzicem a małoletnim;
• wykorzystywanie seksualne – włączanie małoletniego w aktywność seksualną, której nie jest
on w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z
normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym
mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między małoletnim a dorosłym lub małoletnim a innym małoletnim, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w
relacji opieki, zależności, władzy;
• zaniedbywanie małoletniego – chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych i/lub nierespektowanie jego podstawowych praw, powodujące zaburzenia jego zdrowia i/lub trudności w rozwoju. Do zaniedbywania dochodzi w
relacji małoletniego z osobą, która jest zobowiązana do opieki, wychowania, troski i ochrony
dziecka.
  Rozdział 2 – Sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników
przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

1. Standardem jest rekrutacja pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych odbywająca się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji, a pracodawca dąży do jak najlepszej
weryfikacji kwalifikacji kandydata, w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę,
takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.
2. Placówka dba, aby osoby w niej zatrudnione – zarówno pracownicy pedagogiczni, jak i niepedagogiczni, w tym osoby pracujące na podstawie umowy – zlecenia oraz wolontariusze, stażyści i praktykanci, posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie
stanowiły dla nich zagrożenia.
3. W każdym przypadku placówka musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez
nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę
urodzenia oraz dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
4. Zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym osoba zatrudniająca przed zawarciem umowy sprawdza kandydata w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym1
(rejestr z dostępem ograniczonym) oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (dostęp: rps.ms.gov.pl,
po założeniu profilu szkoły). Sprawdzenie w rejestrze sprawców dokumentuje się wydrukiem informacji zwrotnej wygenerowanej z Rejestru, a figurowanie w Rejestrze wyklucza
możliwość zatrudnienia kandydata.
5. Pracodawca jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej lub od innej osoby
(wolontariusza, praktykanta, itp.) przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z małoletnimi w szkole, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego 2 o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207
Kodeksu karnego 3 oraz w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
6. Kandydat/kandydatka składa oświadczenia o posiadaniu przez niego/nią pełnej zdolności
do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych; o niekaralności oraz o toczących
się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych zgodnie ze wzorem
z załącznika nr 1.
7. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie przedkłada pracodawcy:
1) informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację
z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji
dla w/w celów;
2) pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania
w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa;
3) jeżeli mieszkała w innych państwach w ciągu 20 lat niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów
działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.
8. Dopuszczalne jest przedłożenie przez kandydata pod rygorem odpowiedzialności karnej
oświadczenia, że prawo danego państwa nie przewiduje wydawania informacji o
1 Aby sprawdzić osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym potrzebne są następujące dane kandydata/-tki: imię i
nazwisko; data urodzenia; PESEL; nazwisko rodowe; imię ojca; imię matki.
2Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub
na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności. Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. nauczycieli, w tym nauczycieli
zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych. Z kolei ustawa o pracownikach samorządowych nie nakłada obowiązku
przedstawienia informacji z KRK przed nawiązaniem stosunku pracy.
3 Dotyczy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, handlu ludźmi,znęcania się.
niekaralności i/lub nie prowadzi rejestru karnego oraz oświadczenia, że nie był(-a) w tym
państwie prawomocnie skazany(-a).
9. O zawieraniu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia świadczy zawarta w ich treści klauzula „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
10. Oświadczenia, wydruki z rejestrów i zaświadczenia z KRK dołączane są do części A akt osobowych pracownika lub do dokumentacji wolontariusza / praktykanta. W przypadku danych z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec
małoletniego poniżej 15 lat, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, wystarczającym
jest wydruk strony internetowej, na której widnieje komunikat, że sprawdzana osoba nie
figuruje w Rejestrze.
Rozdział 3 – Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi, a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.
1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi, a personelem szkoły jest działanie dla
dobra ucznia, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb
oraz w jego najlepszym interesie.
2. Personel placówki działa wyłącznie w ramach obowiązującego prawa powszechnego, przepisów wewnętrznych szkoły oraz swoich uprawnień i kompetencji.
3. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych), stażystów, praktykantów i wolontariuszy.
4. Podstawowe standardy określające zasady, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności:
1) utrzymywanie profesjonalnej relacji z uczniami i reagowanie względem nich w sposób
niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych uczniów;
2) zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z uczniami, podkreślające zrozumienie dla uczuć przeżywanych przez nich, nie wymuszające zwierzeń na siłę i okazujące zainteresowanie, wsparcie i gotowość do rozmowy;
3) nie zostawianie uczniowi nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic postępowaniu i oczekiwań, egzekwując konsekwencje za ich nieprzestrzeganie, ucząc tym
samym, że odpowiedzialność jest po stronie dziecka, a konsekwencje wynikają z jego
działania;
4) reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych dziecka,
w tym dostosowanie poziomu komunikacji do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnego;
5) uwzględnianie potrzeb ucznia oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dostosowanie metod i form pracy dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziecka niepełnosprawnego i dziecka zdolnego;
6) równe traktowanie dzieci bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd;
7) fizyczny kontakt z uczniem możliwy tylko jako odpowiedź na realne potrzeby ucznia
w danym momencie, z uwzględnieniem jego wieku, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego. Na kontakt fizyczny (np. przytulenie) dziecko zawsze musi wyrazić zgodę;
8) ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec
ucznia, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane;
9) udział personelu w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy
wobec małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka, świadczących o możliwości stosowania przemocy wobec małoletniego;
10) panowanie pracownika nad własnymi emocjami;
11) kontakt z uczniami odbywa się wyłącznie w godzinach pracy wychowawcy-nauczyciela
i dotyczy celów edukacyjnych lub opiekuńczo-wychowawczych, a jeśli istnieje potrzeba spotkania z uczniami poza godzinami pracy, należy poinformować o tym właściciela placówki lub kierownika sekcji i uzyskać zgodę rodziców małoletniego ucznia;
12) jeśli dziecko i jego rodzice są osobami bliskimi wobec pracownika, zachowuje on poufność wszystkich informacji dotyczących innych dzieci biorących udział w zajęciach placówki.
5. W relacji personelu z małoletnimi dziećmi  niedopuszczalne jest w szczególności:
1) stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar fizycznych, wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby);
2) zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie uczniów;
3) podnoszenie głosu, krzyczenie na uczniów, wywoływanie u nich lęku;
4) ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej,
medycznej, prawnej itp.) dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym
wobec innych uczniów;
5) zachowywanie się w obecności uczniów w sposób niestosowny, np. poprzez używanie
słów wulgarnych, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach
do atrakcyjności seksualnej;
6) nawiązywanie z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, ani
składanie mu propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierowanie do niego seksualnych komentarzy, żartów, gestów oraz udostępnianie uczniom treści erotycznych
i pornograficznych, bez względu na ich formę;
7) faworyzowanie uczniów;
8) utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych pracownika;
9) proponowanie dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji
psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z dziećmi lub w ich obecności;
10)zapraszanie dzieci do swojego miejsca zamieszkania.

Rozdział 4 – Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
1. Standardem w placówce jest:
1) przeszkolenie wszystkich pracowników w obszarze prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw na szkodę małoletnich; w zakresie roli pracowników oświaty w przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w zakresie rozpoznawania
czynników ryzyka krzywdzenia dziecka;
2) udostępnienie wszystkim pracownikom wykazu danych adresowych lokalnych
placówek pomocowych, zajmujących się ochroną dzieci oraz zapewniających pomoc
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i współpraca z tymi instytucjami (tj. ośrodek
pomocy społecznej, dzielnicowy, centra pomocy dziecku, ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe, policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, placówki
ochrony zdrowia);
3) prowadzenie przez osobę wskazaną w rozdziale 1 ust. 5 Standardów, Karty dokumentowania przebiegu zdarzenia i Karty zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, których wzór stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do Standardów.
2. Na potrzeby Standardów opracowano procedury interwencji w przypadku ujawnienia
działania na szkodę małoletniego ucznia w formie:
1) przemocy rówieśniczej;
2) przemocy domowej;
3) działania na szkodę dziecka przez pracownika szkoły.
3. Organizowane są oddziaływania profilaktyczne w zakresie zapobiegania przemocy, w tym
przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi (Policja, Straż Miejska, organizacje pozarządowe i in.).
4. Procedury, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik nr 4 do Standardów.
Rozdział 5 – Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego
oraz za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”
1. Właściciel Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego LIDERMEDICAL  jest osobą odpowiedzialną za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę
ucznia oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego. Informacja o osobie odpowiedzialnej za
składanie zawiadomień wywieszona jest na tablicach ogłoszeń w szkole, w tym w pokoju
nauczycielskim i sekretariacie.
2. W przypadku podjęcia przez personel placówki informacji, że dziecko może być krzywdzony,
osoba ujawniająca sporządza notatkę służbową z uzyskanej informacji, poczynionych
ustaleń i przekazuje uzyskaną informację osobie, o której mowa w ust. 1, która sporządza
kartę dokumentowania zdarzeń. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z procedurami opisanymi w Rozdziale 4.
3. Osobą odpowiedzialną za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” (wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”) jest osoba wskazana w ust. 1, kierownik sekcji, przy współpracy wychowawcy prowadzącego ucznia, znającego sytuację domową małoletniego.
4. W przypadku ujawnienia zaniedbania przez rodziców, ich niewydolności wychowawczej
właściwym jest zawiadomienie sądu rodzinnego, celem wglądu w sytuację rodziny.
5. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka albo osoby mu najbliższej, osoba ujawniająca zdarzenie bezzwłocznie dzwoni na numer alarmowy 112.
6. Wszyscy pracownicy placówki, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
podjęli informację o krzywdzeniu ucznia lub informacje z tym związane, są zobowiązane
do zachowania tych informacji w tajemnicy, poza tymi informacjami, które przekazywane
są uprawnionym instytucjom.
Rozdział 6 – Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone
1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi i między uczniami pełnoletnimi i niepełnoletnimi jest działanie z szacunkiem, uwzględniające godność i potrzeby małoletnich.
2. Standardem jest tworzenie atmosfery życia w placówce, które promuje tolerancję i poczucie
odpowiedzialności za swoje zachowanie.
3. Dzieci  angażowani są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia, podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia zespołowego, w tym kształtującego pozytywne relacje z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Niedozwolone jest w szczególności:
1) stosowanie przemocy wobec jakiegokolwiek dziecka, w jakiejkolwiek formie;
2) używanie wulgarnego, obraźliwego języka;
3) upokarzanie, obrażanie, znieważanie innych uczniów;
4) zachowanie w sposób niestosowny, tj. używanie wulgarnych słów, gestów, żartów,
5) kierowanie obraźliwych uwag, w tym o zabarwieniu seksualnym;
6) stosowanie zastraszania i gróźb;
7) utrwalanie wizerunku innych dzieci  poprzez nagrywanie (również fonii) i fotografowanie bez uzyskania zgody i w sytuacjach intymnych, mogących zawstydzić;
8) udostępnianie między małoletnimi substancji psychoaktywnych i używanie ich w
swoim otoczeniu.
Rozdział 7 – Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu
1. Właściciel placówki jest odpowiedzialny za instalowanie i aktualizowanie przynamniej raz na
kwartał programów antywirusowych i zapór sieciowych w celu ochrony systemów przed
atakami złośliwego oprogramowania i blokowania na komputerach placówki, materiałów
niedostosowanych do wieku.
2. Infrastruktura sieciowa placówki zapewnia dostęp do Internetu personelowi i uczniom, zarówno w czasie zajęć pod nadzorem wychowawcy, jak i poza nimi, na przeznaczonych do
tego komputerach, znajdujących się w pomieszczeniach służbowych placówki
3. W przypadku użytkowania sprzętu z dostępem do Internetu pod nadzorem pracownika
placówki, ma on obowiązek informowania uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania
z zasobów internetowych i czuwania nad bezpiecznym korzystaniem z Sieci podczas zajęć
opiekuńczo-wychowawczych.
4. W placówce prowadzone są cykliczne działania profilaktyczne z zakresu zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu, a na jej terenie (tematyczne gazetki ścienne na korytarzu placówki,
gablota) dostępne są materiały edukacyjne z tego zakresu.
5. Na terenie placówki dostępna jest sieć wifi, zabezpieczona hasłem dostępu.
6. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści właściciel ustala, kto korzystał z komputera
w czasie ich wprowadzenia i organizuje dla dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu .Jeśli ten uzyska informację, że dziecko jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w procedurze ochrony (rozdział 8).
Rozdział 8 – Procedury ochrony uczniów przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz
utrwalonymi w innej formie
I. Niebezpieczne treści (materiały pornograficzne, promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, przemoc, zachowania autodestrukcyjne)
1. Treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem danej strony zgłaszane są dyrektorowi
szkoły.
2. W przypadku zgłoszenia o dostępie do treści nieodpowiednich, właściciel placówki ustala
okoliczności zdarzenia, podejmując próbę ustalenia sprawcy i świadków incydentu, a
także zabezpiecza dowody, konfiguruje zabezpieczenia sieci placówki , by na nowo zablokować dostęp do niewłaściwych treści. Z poczynionych ustaleń sporządza Kartę przebiegu
interwencji.
3. Jeśli treści niebezpieczne dotyczą osób niezwiązanych ze szkołą, właściciel placówki zgłasza
zdarzenie odpowiednim służbom (sądowi rodzinnemu lub Policji), przekazując
zabezpieczone materiały.
4. Jeśli uczestnikami zdarzenia są dzieci, ze sprawcą i ofiarą przeprowadzona jest rozmowa (oddzielnie) właścicielem placówki , kierownika sekcji i wychowawcy prowadzącego
dziecka na temat emocji, jakie może budzić materiał, do jakich zachowań zachęca, omówione zostają także konsekwencje zdarzenia wynikające ze złamania statutu szkoły.
5. Powiadomieni zostają rodzice uczniów, których informuje się o poczynionych ustaleniach
i dalszych działaniach szkoły (zastosowane kary statutowe / środki oddziaływania wychowawczego, powiadomienie organów ścigania, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne).
6. Współpraca z organami ścigania lub sądem rodzinnym obligatoryjnie musi zaistnieć
w przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania materiałów pornograficznych
z udziałem małoletniego (osoby poniżej 18 roku życia – art. 202 § 3 kodeksu karnego)
oraz treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych (art. 256 i art. 257 kodeksu karnego).
II. Ochrona wizerunku
1. W szkole na początku roku szkolnego pozyskiwane są pisemne zgody rodziców i pełnoletnich uczniów na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku i zapisu fonicznego, w tym
rejestrowanie, zamieszczanie i rozpowszechnianie (publikację) uczniów na potrzeby dokumentacji fotograficznej i fonicznej działań podejmowanych przez szkołę. W miarę możliwości fotografowane są grupy uczniów, a nie pojedyncze osoby.
2. Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania uczniów przechowuje się w zamkniętej
na klucz szafce, a nośniki elektroniczne w folderze chronionym z dostępem ograniczonym
do osób uprawnionych przez instytucję u nauczyciela dokumentującego wydarzenie
przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji.
3. Niedopuszczalne jest przechowywanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczniów na nośnikach nieszyfrowanych lub mobilnych (telefonach komórkowych i pendrive).
III. Naruszenie prywatności
1. Informacja o zagrożeniu naruszenia prywatności w szkole powinna zostać niezwłocznie
przekazana dyrektorowi szkoły, który podejmuje natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia danych i ograniczenia dalszego dostępu do informacji niejawnych.
2. Następnie należy ustalić okoliczności zdarzenia, poprzez dokładne udokumentowanie
pozyskanych informacji i skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych.
3. W przypadku poważniejszych zagrożeń i w sytuacji, gdy naruszenie prywatności jest
spowodowane przez osoby spoza szkoły, należy nawiązać współpracę z organami ścigania.
4. Osoba wskazana w Rozdziale 1 ust. 6 powiadamia osoby dotknięte zdarzeniem (których
dane osobowe wyciekły) o sytuacji, by podjęły indywidualne środki zaradcze.
IV. Cyberprzemoc
1. Uczeń, który stał się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy (wyśmiewania, poniżania
uczestników społeczności internackiej przy użyciu technologii cyfrowych, obraźliwych komentarzy, rozpowszechniania wizerunku, manipulowania zdjęciami itp.) powinien zgłosić
sytuację do wychowawcy, kierownika sekcji lub dyrektora szkoły. Zgłoszenia może dokonać także świadek cyberprzemocy.
2. Przedstawiciel personelu, do którego dotarła informacja próbuje ustalić okoliczności
zdarzenia, zebrać dowody w postaci zrzutów ekranu, wiadomości, komentarzy, zdjęć, adresów stron internetowych. Zebrane materiały przekazywane są osobie wskazanej
w rozdziale 1 ust. 5, która wykonuje Kartę przebiegu interwencji.
3. O zdarzeniu poinformowani zostają rodzice, którzy wspólnie z dyrektorem szkoły
i koordynatorem ds. Standardów ustalają, czy sytuacja wymaga powiadomienia organów
ścigania i czy odpowiedzialnym za to będzie rodzic, opiekun prawny czy szkoła.
4. Ofierze przemocy zapewnia się pomoc pedagoga/psychologa, wyjaśniając również rolę
szkoły w przeciwdziałaniu zjawisku cyberprzemocy i kolejne etapy postępowania szkoły.
5. Jeśli sprawcą jest uczeń w szkole, dyrektor szkoły, kierownik sekcji i wychowawca powinni
przeprowadzić z nim rozmowę, w wyniku której ustalą, czy istnieją przesłanki do zgłoszenia sprawy do sądu rodzinnego lub Policji (przestępstwa ścigane z urzędu), czy wystarczające będzie zastosowanie kar statutowych / środków oddziaływania wychowawczego.
V. Fake news
1. Włączenie zagadnienia dezinformacji do tematów działalności profilaktycznej.
2. Wspieranie umiejętności medialnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci.
3. Prowadzenie kontroli mediów społecznościowych pod względem działań mających na
celu ograniczenie rozpowszechniania fake newsów oraz sprawdzanie publikowanych w
sieci treści.
4. Reagowanie na potencjalne zagrożenie – prostowanie informacji, zgłaszanie dyrektorowi
szkoły, jeśli treści są nielegalne lub niezgodne z regulaminem.
Rozdział 9 – Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
1. Celem planu wsparcia jest przede wszystkim:
1) zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innymi instytucjami, jeśli
istnieje taka konieczność;
2) współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi w celu powstrzymania krzywdzenia
małoletniego i zapewnienie mu pomocy;
3) diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;
4) objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły i pomocą
specjalistyczną poza szkołą, jeśli zaistnieje taka konieczność.
2. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczy uczeń, jego rodzice, bądź opiekunowie prawni,
wychowawca ucznia i pedagog/psycholog; każda z tych osób otrzymuje zadania do wykonania w określonym czasookresie.
3. Działania koordynuje i monitoruje dyrektor szkoły, który ściśle współpracuje z osobą odpowiedzialną za koordynację Standardów, wskazaną w Rozdziale 1 ust. 5 (o ile jest to inna
osoba), w tym w podejmowaniu działań wspólnie z instytucjami pozaszkolnymi.
4. Plan wsparcia uwzględnia:
1) działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa, w
tym zgłoszone podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłoszone do organów ścigania;
2) formy wsparcia oferowane przez szkołę;
3) zaproponowane formy specjalistycznej pomocy pozaszkolnej, jeśli istnieje taka
potrzeba.
5. Planem wsparcia należy objąć także rodzeństwo pokrzywdzonego ucznia, jeśli są uczniami
szkoły.
6. Plan wsparcia małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja ucznia, zapewnienie mu warunków
do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, również pozaszkolnej, udzielanie wsparcia rodzicom, opiekunom prawnym i współpraca międzyinstytucjonalna.
7. Plan wsparcia małoletniego ustalany jest również w sytuacji, gdy inicjatorem działań
interwencyjnych jest inna instytucja (procedura „Niebieskie Karty”, uzyskanie informacji
o krzywdzeniu od organów ścigania lub sądu itp., współpraca z OPS).
8. W przypadku realizacji procedury „Niebieskie Karty”, plan wsparcia małoletniego tożsamy
jest z ustaleniami poczynionymi w grupie diagnostyczno – pomocowej.
9. Do działań zaktywizowany powinien zostać rodzic „niekrzywdzący”, który współpracuje ze
szkołą w celu powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia dziecku pomocy
pozaszkolnej. W przypadku krzywdzenia przez obojga rodziców, bądź opiekunów prawnych interwencja polega również na zawiadomieniu sądu rodzinnego i Policji i działania
względem rodziców, w tym sprawdzanie bezpieczeństwa domowników, leży w kompetencjach tych instytucji.
10. Plan wsparcia małoletniego obejmuje różne formy pomocy, w tym prawną, psychologiczną, socjalną i medyczną, uwzględniając współpracę interdyscyplinarną w tym zakresie.
11. Zadania pracowników szkoły, wiążą się głównie z pomocą w realizowaniu przez ucznia zadań dydaktyczno, opiekuńczo-wychowawczych i budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami i personelem szkoły.
12. Plan wsparcia małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.
Rozdział 10 – Zasady i sposób udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom
polityki do zaznajomienia i stosowania oraz zasady aktualizacji i przeglądu Standardów
1. Wszelkie procedury i dokumenty związane z wprowadzeniem Standardów są udostępniane personelowi, małoletnim i ich rodzicom, opiekunom prawnym podczas zapoznawania i zobowiązania do stosowania (zgodnie z poniższymi zasadami), a następnie na żądanie udostępniane w dowolnym momencie. Dokumenty te udostępniane są w sekretariacie placówki
2. Wersja skrócona Standardów dostępna jest na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim
oraz szkolnej stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/psmlubaczow
3. Każdy pracownik, po zawarciu umowy o pracę ma obowiązek zapoznać się ze Standardami i stosować ich postanowienia. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania włącza się do akt osobowych pracownika.
4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, zapoznawani są ze Standardami podczas zebrań
z rodzicami, każdorazowo na początku roku szkolnego, przy czym pierwsze zapoznanie nastąpi niezwłocznie po opracowaniu i wprowadzeniu Standardów, nie później niż w ciągu
30 dni. Zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami ww. potwierdzają poprzez
złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności lub doręczenie oświadczenia do wychowawcy ucznia. W przypadku nieobecności na zebraniu rodzice (opiekunowie prawni)
w terminie 7 dni od powiadomienia przez wychowawcę (za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, kontaktu telefonicznego) o konieczności zapoznania się ze Standardami doręczają stosowne oświadczenie;
5. Uczniowie zapoznawani są ze Standardami podczas jednych z pierwszych zajęć z wychowawcą, realizowanych w miesiącu wrześniu każdego roku, przy czym pierwsze zapoznanie
nastąpi niezwłocznie po opracowaniu i wprowadzeniu Standardów, nie później niż
w ciągu 30 dni. Potwierdzeniem zaznajomienia się z dokumentami jest podpisana przez
ucznia lista obecności na zajęciach, podczas których te procedury były omawiane. Uczniowie nieobecni przynoszą do wychowawcy oświadczenie o zapoznaniu się w ciągu 7 dni,
od powrotu z nieobecności.
6. Treść oświadczenia dla personelu szkoły, rodziców/opiekunów prawnych i uczniów stanowi załącznik nr 5 do Standardów.
7. Pracownicy powołani do pełnienia funkcji zgodnie z zapisami rozdziału 1 ust. 5 – 6,
rozdziału 5 ust. 1, rozdziału 7 ust. 1 oraz rozdziału 9 ust. 3, na bieżąco monitorują
i okresowo weryfikują zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony
dzieci, dokonując co najmniej raz na dwa lata oceny Standardów, by dostosować je do
aktualnych potrzeb i obowiązujących przepisów. Wnioski z przeprowadzonej oceny są
dokumentowane w formie notatek służbowych, a zmiany w Standardach wprowadzane
są aneksami, po uzyskaniu akceptacji dyrekcji szkoły i po konsultacjach z radą pedagogiczną szkoły, i samorządem uczniowskim.
8. Osoba, o której mowa w rozdziale 1 ust. 5 przeprowadza wśród pracowników, rodziców,
opiekunów prawnych i uczniów, minimum raz na dwa lata ankietę monitorującą poziom
realizacji Standardów, a następnie dokonuje analizy jakościowej i ilościowej badania ankietowego i sporządza na tej podstawie sprawozdanie z monitoringu. Sprawozdanie przekazywane jest dyrektorowi szkoły.
9. Monitoring i ewaluacja Standardów, o których mowa w ust. 7, prowadzona jest w oparciu o analizę dokumentacji wewnętrznej i korespondencji międzyinstytucjonalnej, przepisów prawa, obserwację, analizę ilościową i jakościową zgłoszeń, badania ankietowe, o
których mowa w ust. 8, diagnozę czynników ryzyka i chroniących i konsultacje z organami
placówki
10. Wprowadzone zmiany w Standardach zatwierdza i przedstawia pracownikom, rodzicom,
opiekunom prawnym i uczniom, dyrektor szkoły.

Rozdział 11 – Przepisy końcowe
1. Standardy wchodzą w życie z dniem 15.02.2024 r.
2. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie informacji i wyciągu Standardów na stronie
internetowej szkoły, wywieszenie na tablicach ogłoszeń na korytarzu szkoły i w pokoju
nauczycielskim.
3. Standardy zostały przyjęte do realizacji, po przedstawieniu przez dyrektora szkoły na
zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 25.01.2024 r.
Załącznik nr 1
………………………………………………………
(miejscowość, data)
Oświadczenie
Ja, ………………………………………………………, nr PESEL …………………………………………………………oświadczam,
że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z praw publicznych,
nie byłam(-em) skazana(-y) za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego oraz nie toczy się przeciwko mnie żadne
postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie. Nie zostałam(-em) skazana(-y) prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa umyślne.
Jestem świadoma(-y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………………………
(podpis)
PROCEDURY POSTĘPOWANIA
Załącznik nr 2
KARTA PRZEBIEGU INTERWENCJI
Imię i nazwisko dziecka, wychowawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przyczyna interwencji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba zawiadamiająca (imię i nazwisko, stanowisko):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opis podjętych działań Data
Spotkanie z rodzicami
Forma podjętych działań:
 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka/rodziny
 powiadomienie Policji
 pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole w formie:
…………………………………………………………………………………………………………
 inny rodzaj interwencji, jaki………………………………………………………………
Plan pomocy dziecku
Działania szkoły
Działania rodziców
Wynik interwencji
Załącznik nr 3
Karta zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
Lp.
Opis zdarzenia – dane
wychowanka, data podjętej
interwencji
Podjęte działania przez szkołę ⃰ Skutki zdarzeń
Wykaz korespondencji
międzyinstytucjonalnej
(numery kancelaryjne, daty)
1 – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2 – wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka / rodziny
3 – wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”
4 – powiadomienie Policji
5 – pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole w formie: …………………………………………
6 – plan wsparcia dziecku
7 – inny rodzaj interwencji, jaki…………………………………………..
Załącznik nr 4 do Rozdziału 4
Procedury podejmowania interwencji
I. Przemoc rówieśnicza
Standardy dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
1. Prowadzenie corocznej diagnozy czynników ryzyka i chroniących, również w aspekcie określenia
zakresu i rodzaju problemu związanego z przemocą wśród wychowanków, a następnie
ewaluowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w oparciu o uzyskane wyniki
diagnozy.
2. W statucie i programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, opracowane są ogólne zasady
oczekiwań wobec zachowania uczniów i konsekwencje (sankcje) za ich nieprzestrzeganie.
3. Oddziaływaniami objęci są również rodzice, opiekunowie prawni, których edukuje się na temat
obserwowania niepokojących objawów, mogących świadczyć o doświadczaniu przemocy i
możliwych sposobach reagowania, w tym prawnego.
Zasady interwencji dla uczniów, będących świadkiem lub ofiarą przemocy rówieśniczej
1. Jak najszybciej należy powiadomić dorosłego pracownika szkoły, informując także o swoich
podejrzeniach, że któryś z uczniów doznaje przemocy. Jeśli zdarzenie jest niebezpieczne, a w
pobliżu nie ma nikogo dorosłego, bezzwłocznie należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
2. Osobie poszkodowanej powinno się okazać wsparcie poprzez życzliwe słowa, okazywanie empatii
i wyrażanie dezaprobaty dla osób stosujących przemoc, absolutnie nie przyłączając się do
dokuczania i rozpowszechniania hejtu.
Standardy dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów doświadczających przemocy
1. Dziecku okazuje się bezgraniczne zrozumienie, nie komunikując mu, że mogło przyczynić się
swoim zachowaniem do tego, że stało się ofiarą zachowań przemocowych, a podkreślając, że to
zachowanie sprawcy jest nieakceptowane.
2. Rodzice informują szkołę, jeśli ich dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy rówieśniczej,
aktywnie współpracując z personelem w celu rozwiązania problemu.
3. W przypadkach, gdy dziecko stało się poszkodowanym zachowaniem, które ścigane jest z
oskarżenia prywatnego, rodzice podejmują po szkoły właściwe kroki prawne.
Standardy interwencji podejmowanych przez personel szkoły
1. Personel bezwzględnie przestrzega zasad szkoły w zakresie zgłaszania incydentów przemocy.
2. Interweniujący pracownik musi zadbać o bezpieczeństwo ucznia i odseparować go od agresora,
jeśli zdarzenie przemocowe trwa.
3. Ujawniający przemoc pracownik sporządza notatkę opisującą uzyskane informacje lub przebieg
zdarzenia, celem przekazania jej osobie odpowiedzialnej za rejestrowanie zdarzeń i realizowanie
Standardów.
4. O zdarzeniu poinformowany zostaje wychowawca ucznia, kierownik sekcji lub dyrektor, którzy
przeprowadzają rozmowę z uczniami, a następnie kontaktują się z ich rodzicami.
5. W przypadku zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu, wykorzystania
seksualnego i/lub innych zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa ściganego z urzędu,
informowany jest dyrektor szkoły, który powiadamia Policję (interwencyjnie, gdy zagrożone jest
życie lub zdrowie i/lub gdy rodzice odmawiają przyjazdu) lub sądu rodzinnego (wysłanie
zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu karalnego/ przestępstwa).
6. W przypadku zdarzenia incydentalnego (popchnięcie, szturchnięcie, ośmieszenie, niestosowny
komentarz) wychowawca ucznia, kierownik sekcji lub dyrektor wraz z uczniem i rodzicami
opracowują działania naprawcze i rozważają zastosowanie kary statutowej. W przypadku
kolejnego zdarzenia z udziałem tych samych osób, należy zastosować środek oddziaływania
wychowawczego lub powiadomić sąd rodzinny (postępowanie o demoralizację lub wgląd w
sytuację rodzinną u dziecka poniżej 10. roku życia).
II. Przemoc domowa (krzywdzenie dziecka w rodzinie)
1. W przypadku uzyskania przez pracownika szkoły podejrzenia, że uczeń jest krzywdzony lub
zaniedbywany przez rodziców, ma on obowiązek przekazania tej informacji dyrektorowi szkoły i
sporządzić notatkę służbową. Oznakami przemocy mogą być dostrzeżone przez wychowawców
ślady pobicia, unikanie sytuacji odsłaniania ciała przy przebieraniu się, noszenie długich
rękawów/nogawek bez względu na warunki pogodowe itp., ale też dostrzegalne zmiany w
zachowaniu się ucznia, w tym sytuacji dydaktycznej (pogorszenie ocen, gorsza frekwencja).
2. Wychowawca ucznia (także kierownik sekcji, dyrektor) organizuje spotkanie z rodzicami ucznia,
którego podejrzenie dotyczy, przekazując im uzyskane informacje, dostępne formy pomocy dla
rodziny w kryzysie oraz w przypadku potwierdzenia zgłoszenia, o obowiązku zgłoszenia
podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura/ Policja; sąd
rodzinny; procedura „Niebieskie Karty”; ośrodek pomocy społecznej). Spotkanie jest
protokołowane przez wychowawcę ucznia.
3. Jeśli zgłoszenie potwierdziło się, a sprawcą jest jeden z rodziców, w obecności drugiego
z rodziców, innej osoby najbliższej dla małoletniego lub pełnoletniej osobie wskazanej przez
małoletniego, nauczyciel-wychowawca znający sytuację domową małoletniego, dyrektor
wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”, wypełniając formularz „Niebieska Karta – A”, a
formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje rodzicowi, osobie najbliższej lub pełnoletniej osobie
wskazanej przez małoletniego. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” szkoła niezwłocznie
przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w terminie nie później niż 5 dni roboczych od wszczęcia procedury. Kopię
wypełnionego formularza pozostawia się w szkole.
4. Ponadto dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona (zgodnie z zapisami w Rozdziale 5) – kierownik
sekcji, może poinformować inną instytucję spośród wskazanych w ust. 2, w
zależności od zdiagnozowanego typu przemocy, a dalszy tok postępowania leży w
kompetencjach tej instytucji.
5. Całość podjętych działań dokumentowana jest w formie protokołów i notatek służbowych, które
udostępnione są na żądanie instytucji prowadzącej postępowanie karne. Tworzona jest także
karta przebiegu interwencji.
6. W sytuacji stwierdzenia, że zgłoszenie jest bezzasadne i nie dochodzi do krzywdzenia dziecka,
dyrektor szkoły lub inna osoba uczestnicząca w spotkaniu, o którym mowa w ust. 2, sporządza
notatkę z zakończenia procedury, przy czym zlecone zostaje dalsze obserwowanie sytuacji
ucznia.
7. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców, opiekunów prawnych, niewywiązywania się
z założeń planu pomocy, unikania kontaktu z pracownikami szkoły, dyrektor pisemnie wnioskuje
do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną, przekazując poczynione ustalenia.
8. Wychowawca ucznia, wspólnie z kierownikiem sekcji, dyrektorem opracowuje plan wsparcia
ucznia, w którym zawarte zostają wskazania dotyczące podjęcia przez placówkę działań w celu
zapewnienia bezpieczeństwa, oferowane uczniowi i jego rodzicom formy wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego i informacje o skierowaniu ucznia/rodziny do specjalisty spoza
szkoły.
9. W przypadku, gdy uczeń doświadcza przemocy ze strony osoby najbliższej z uszczerbkiem na
zdrowiu, wykorzystania seksualnego i/lub zagrożone jest jego życie i zdrowie, powoływany jest
przez właściciela placówki zespół interwencyjny w skład którego wchodzi właściciel lub kierownik
sekcji, wychowawca prowadzący ucznia, pedagog lub psycholog z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kaliszu
1) zespół interwencyjny zapewnia bezpieczeństwo uczniowi i odseparowuje go od rodzica
podejrzanego o krzywdzenie, jednocześnie alarmowo powiadamiając Policję, w której
kompetencjach leży dalsze postępowanie;
2) opracowywany jest plan pomocy uczniowi zgodnie z wytycznymi z ust. 6;
3) w przypadku otrzymania wniosku o udzielenie informacji o uczniu od uprawnionej
przepisami instytucji (sąd rodzinny, sąd karny, Policja, ośrodek pomocy społecznej, zespół
interdyscyplinarny, grupa diagnostyczno-pomocowa), dyrektor szkoły jest zobowiązany
do przygotowania takiej informacji.
III. Krzywdzenie wychowanka przez pracownika placówki
1. Osoba, która uzyskała informację, że uczeń jest krzywdzony przez pracownika szkoły,
przekazuje ją dyrektorowi, kierownikowi sekcji, wychowawcy ucznia lub innemu
nauczycielowi lub innej osobie wyznaczonej do zgłaszania incydentów (zgodnie z rozdziałem
5) wraz ze sporządzoną notatką służbową. Notatka służbowa może mieć formę pisemną lub
elektroniczną.
2. W przypadku, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ucznia, niezwłocznie przez osobę
ujawniającą krzywdzenie, powiadamiana jest alarmowo Policja, a w zgłoszeniu podawane są
dane osoby zgłaszającej, dane ucznia oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie, a także
wszystkie znane fakty w sprawie. Osoba zawiadamiająca w tej sytuacji wypełnia również
kartę przebiegu interwencji.
3. Dyrektor szkoły natychmiastowo odsuwa pracownika od wszelkich form kontaktu z uczniami
(nie tylko pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy i wzywa osobę, której dotyczy
zgłoszenie na rozmowę wyjaśniającą, w której uczestniczy kierownik sekcji i wychowawca,
protokołujący przebieg spotkania.
4. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony wychowawcy ucznia, osoba ta nie uczestniczy w
spotkaniu, o którym mowa w ust. 3.
5. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony dyrektora szkoły, działania interwencyjne prowadzi
osoba wskazana w rozdziale 1 ust. 5.
6. Podczas spotkania omówiona zostaje sytuacja dziecka i zasadność podejrzeń, a także
wypracowany zostaje sposób postępowania w tej sytuacji. W protokole ze spotkania zawarte
zostają opracowane wnioski i postanowienia.
7. W przypadku potwierdzenia podejrzeń, informuje o zdarzeniu rodziców wychowanka
krzywdzonego oraz pisemnie odpowiednie służby (Policję / prokuraturę), składając
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Opracowywany jest plan wsparcia
ucznia, z którym zapoznawany jest uczeń i jego rodzice.
8. W przypadku ustalenia, że zachowania pracownika związane są np. ze stosowaniem krzyku w
kierunku ucznia, albo niestosownych komentarzy, dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę
dyscyplinującą z pracownikiem, a jeśli nie przyniesie ona skutków, podejmuje się kroki
zgodne z kodeksem pracy i innymi przepisami prawa.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA
IV. Dziecko molestowane seksualnie
Czyny zabronione i przepisy chroniące dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym to m.in.:
• art. 197 kodeksu karnego (dalej: kk) – zgwałcenie,
• art. 198 kk – wykorzystanie seksualne dziecka na skutek jego bezradności i/lub niepoczytalności,
• art. 199 kk – nadużycie stosunku zależności dziecka od innej osoby lub wykorzystanie krytycznego
położenia dziecka w celach seksualnych,
• art. 200 kk – kontakt seksualny z dzieckiem poniżej 15. roku życia,
• art. 200a kk – grooming – nawiązywanie z dzieckiem do 15. roku życia kontaktu przy użyciu
nowych technologii w celu spotkania i nakłonienia dziecka do obcowania płciowego lub w celu
produkowania bądź utrwalania treści o charakterze pornograficznym za pomocą groźby,
wprowadzenia dziecka w błąd, wyzyskania błędu albo wykorzystania jego niezdolności do
należytego pojmowania sytuacji,
• art. 202 § 3–5 kk – pornografia z udziałem dzieci.
W sytuacji podejrzenia, że małoletni uczeń został pokrzywdzony którymś z wymienionych wyżej
przestępstw, należy bezwzględnie zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa na szkodę dziecka.
Zawiadomienie należy złożyć do instytucji właściwej ze względu na miejsce popełnienia
przestępstwa.
Zawiadomienie składa osoba uprawniona do reprezentowania zawiadamiającej instytucji,
zgodnie z ustaleniami z Rozdziału 5 Standardów.
Złożenie zawiadomienia powinno nastąpić nawet bez uzyskania zgody rodziców ucznia
pokrzywdzonego. Poinformowanie ich o działaniach instytucji zależy od woli instytucji
składającej zawiadomienie.
Wcześniej należy zorganizować spotkanie z rodzicami, którego celem będzie poinformowanie o
uzyskanych informacjach lub o zaobserwowanych zachowaniach i wypowiedziach ucznia,
wskazujących na doświadczenie wykorzystywania seksualnego, a także wskazanie rodzicom miejsc
świadczących pomoc osobom pokrzywdzonych przestępstwem. Rodziców należy poinformować o
obowiązku podjęcia interwencji prawnej i wspólnie ustalić plan pomocy uczniowi (zapewnienie mu
bezpieczeństwa, udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ewentualne skierowanie do
specjalistycznej placówki wsparcia). W sytuacji podejrzenia, że sprawcą wykorzystywania seksualnego
dziecka jest jego rodzic, do udziału w spotkaniu powinien być zaproszony rodzic niekrzywdzący.

Załącznik nr 5
Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich

Oświadczenie
Ja niżej podpisany(-a) oświadczam, że zapoznałem(-am) się z dokumentacją wchodzącą w skład
Standardów Ochrony Małoletnich obowiązującą w Centrum Szkoleniowym Ratownictwa Medycznego LIDERMEDICAL w Kaliszu i przyjmuję ją do realizacji.

 

 

………………………………………………………………

(data, podpis)

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. View more
Akceptuj